početna stranica, prethodna stranica

Početnica programiranja

Umjesto zaključka: što smo sve naučili?

Vrijeme trajanja: 29. i 30. školski sat

Zadnja dva sata rezervirana su za provjeru znanja. Sastoji se od zadataka koji provjeravaju da li su učenici usvojili gradivo:

  • na nivou prepoznavanja (grupa A)
  • na nivou aktivnog korištenja, reproduciranje (grupa B)
  • na nivou aktivnog korištenja, primjena i kreativnost (grupa C)

Cilj je da svi učenici bez problema izrađuju zadatke grupe A. Što više učenika zadatke grupe B i barem nekoliko učenika zadatke grupe C. Provjera znanja odvija se tako da učenici izrađuju po jedan zadatak iz svake grupe.

ZADATAK 1

1. Zadan je program (gradivo sa strana 15-21):

PITANJA ZA GRUPU A:

a) Opiši riječima što program radi. (Odgovor: program traži da mu unesemo dva broja, a zatim računa i ispisuje njihovu sumu).

b) Ako u crveni uđe 5 zrna, a u plavi 8 zrna, što će se ispisati iz žutog? (Odgovor: 13.)

Primjedba za nastavnika: ovdje se kombinacijom raznih brojeva može dati proizvoljan broj zadataka. Preporuča se da svako dijete dobije drukčiji par brojeva, pa tako nema mogućnosti prepisivanja.

c) Koliko naredbi ima taj program? (Odgovor : 4.)

d) Koje su naredbe ulazne? (Odgovor: prva i druga.)

e) Koja je naredba obrade? (Odgovor: treća.)

f) Koja je naredba izlaza? (Odgovor: četvrta.)

g) Smije li se prvoj i drugoj naredbi zamijeniti mjesta? Opiši riječima što se u tom slučaju mijenja?

h) Što će se dogovoditi ako trećoj i četvrtoj naredbi zamijenimo mjesta?

(Odgovor: U tom slučaju rezultat se ispisuje prije nego se izračuna, tako da takva zamjena nije dopuštena, jer nema smisla).

ZADATAK 2

2. Zadan je program (gradivo sa strana 15-21)

PITANJA ZA GRUPU A:

a) Opiši riječima što program radi.

(Odgovor: Program traži da mu unesemo dva broja, a zatim računa i ispisuje njihovu razliku.)

b) Ako u zeleni uđe 14 zrna, a u plavi 8 zrna, što će se ispisivati iz žutog? (Odgovor: 6.)

Primjedba za nastavnika: Ovdje se kombinacijom raznih brojeva može dati proizvoljan broj zadataka. Preporuča se da svako dijete dobije drugačiji par brojeva, pa tako nema mogućnosti prepisivanja.

c) Koliko naredbi ima taj program? (Odgovor: 4.)

d) Koje su naredbe ulazne? (Odgovor: prva i druga.)

e) Koja je naredba obrade? (Odgovor : treća.)

f) Koja je naredba izlaza? (Odgovor :četvrta.)

g) Što će se dogoditi ako treća i četvrta naredba zamijene mjesta? (Odgovor : U tom slučaju rezultat se ispisuje prije nego se izračuna, tako da takva zamjena nije dopuštena jer nema smisla.)

PITANJA ZA NAPREDNIJE (GRUPA B):

h) Ako u zeleni i plavi pretinac uđe isti broj zrna, koliko će se ispisati? (Odgovor: 0.)

i) Ako u zeleni pretinac uđe dvostruko veći broj nego u plavi, koliko će se ispisati? (Odgovor: Onoliko koliko je ušli u plavi.)

j) Ako je broj zrna u zelenom sljedbenik broja zrna u plavom pretincu, što će se ispisati? (Odgovor: 1.)

k) Ako u zeleni pretinac uđe broj trostruko veći nego onaj koji je ušao u plavi, koliko će se ispisati? (Odgovor: Dvostruko veći broj onaj u plavom.)

ZADATAK 3

3. Zadan je program (gradivo sa strana 15-26):

PITANJA ZA GRUPU A:

a) Opiši riječima što program radi. (Odgovor: Program traži da mu unesemo neki broj, a zatim računa i ispisuje dvostruko veći broj.)

b) Ako u plavi pretinac uđe 8 zrna, što će se ispisati iz žutog? (Odgovor: 16.)

Primjedba za nastavnika: Ovdje se kombinacijom raznih brojeva može dati proizvoljan broj zadataka. Preporuča se da svako dijete dobije drukčiji broj, pa tako nema mogućnosti prepisivanja.

c) Koliko naredbi ima taj program? (Odgovor: 3.)

d) Koja je naredba izlaza? (Odgovor: treća.)

e) Koja je naredba obrade? (Odgovor: druga.)

f) Koja je naredba ulazna? (Odgovor: prva.)

g) Smijemo li u prvoj i drugoj naredbi zamijeniti mjesta? (Opiši riječima što se u tom slučaju mijenja? (Odgovor: U tom slučaju rezultat se ispisuje prije nego se izračuna, tako da takva zamjena nije dopuštena, jer nema smisla.)

i) Jesmo li smjeli korisititi pretince neke druge boje? (Odgovor: da.)

j) Da smo u prvoj naredbi koristili crveni pretinac, što bi trebalo još izmijeniti u programu da radi isto? (Odgovor: Drugu naredbu, tako da na oba mjesta gdje se koristi plavi pretinac bude crveni.)

PITANJA ZA NAPREDNIJE (GRUPA C):

k) Koliko zrna bi se trebalo unijeti u prvoj naredbi da se u trećoj ispiše taj isti broj? (Odgovor: Nijedno. U tom slučaju je i dvostruki 0.)

l) Koliko zrna bi se trebalo unijeti u prvoj naredbi da se u trećoj ispiše sljedbenik tog broja? (Odgovor: Jedno zrno, jer je 2 sljedbenik od 1.)

m) Kakav treba biti ulaz da bi izlaz bio paran broj? (Odgovor: Bilo kakav, jer je dvostruki bilo parni, bilo neparni, paran broj.)

ZADATAK 4

4. Zadan je program (gradivo sa strana 15-26):

PITANJA ZA GRUPU A

a) Opiši riječima što program radi. (Odgovor: Program traži da mu unesemo dva broja, a zatim računa i ispisuje njihovu razliku.)

b) Ako u zeleni uđe 14 zrna, a u plavi 8 zrna, što će se ispisiati iz zelenog? (Odgovor:6.)

Primjedba za nastavnika: Ovdje se kombinacijom raznih brojeva može dati proizvoljan broj zadataka. Preporuča se da svako dijete dobije drukčiji par brojeva, pa tako nema mogućnosti prepisivanja.

c) Koje su naredbe ulazne? (Odgovor: Prva i druga.)

d) Koliko naredbi ima taj program? (Odgovor: 4.)

e) Koja je naredba obrade? (Odgovor: treća.)

f) Koja je naredba izlaza? (Odgovor: četvrta.)

g) Smijemo li prvoj i drugoj naredbi zamijeniti mjesta? Opiši riječima što se u tom slučaju mijenja? (Odgovor: Smijemo. U tom slučaju će se prvi broj unijeti u plavi pretinac, a drugi u zeleni.)

h) Što će se dogoditi ako treća i četvrta naredba zamijene mjesta? (Odgovor: Tada se rezultat ispisuje prije nego izračunava, tako da takva zamjena nije dopuštena jer nema smisla.)

PITANJA ZA NAPREDNIJE (GRUPA C)

i) Ako u zeleni i plavi uđe isti broj zrna, koliko će se ispisivati? (Odgovor: 0.)

j) Ako u zeleni uđe dvostruko veći broj nego u plavi, koliko će se ispisivati? (Odgovor: Onoliko koliko je ušlo u plavi.)

k) Ako je broj zrna u zelenom sljedbenik broja zrna u plavom, što će se ispisivati? (Odgovor: 1.)

l) Ako u zeleni uđe broj trostruko veći nego onaj koji je ušao u plavi, koliko će se ispisivati? (Odgovor: Dvostruko veći broj nego onaj u plavom.)

m) Ako se ovaj zadatak usporedi sa zadatkom 2, što zaključuješ? (Odgovor: Ova dva programa rade isto. Jedina je razlika što se isti pretinac korisiti za ulaz i za prihvaćanje rezultata, ali to u ovom slučaju ne mijenja program.)

ZADATAK 5

Na sljedećoj stranici možete pronaći još nekoliko zadataka za provjeru znanja: Zadatak 5

provjera_znanja.txt · Zadnja izmjena: 2016/02/04 11:45 od 127.0.0.1
Na vrh
CC Attribution-Share Alike 4.0 International
chimeric.de = chi`s home Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0